Condicions generals de contractació

1-OBJECTE

Aquestes condicions generals de contractació (en el successiu, les «Condicions Generals») tenen per objecte regular la compravenda «on-line» (en el successiu, el «Servei») de productes de restauració (en el successiu “els Productes”) posats a la venda al públic per l’empresa GUITARD, S.L. (en endavant, “GUITARD”) mitjançant el lloc web «pizzeriaangelo.restaurant” (en el successiu, la » Plataforma»).

Les Condicions Generals completen i desenvolupen, sempre i quan no s’hi oposin, els termes i condicions establerts, si s’escau, per cadascun dels Productes seleccionats i posteriorment recordats en cada una de les ordres de compra electrònica respecte a cada producte seleccionat (en el successiu, “l’Ordre de Compra”) executades pels usuaris de la Plataforma (en el successiu, conjuntament els «Clients», i individualment el «Client»), i els termes i condicions establerts en cadascuna de les confirmacions de GUITARD a cada Ordre de Compra (en el successiu, la “Confirmació de Compra”).

Altrament, l’informem que, per a qualsevol dubte en relació amb l’ús de la Plataforma i/o dels serveis que aquesta ofereix, GUITARD posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte comunicacio@grupokanalla.com i el número de telèfon de contacte +376 770 077.

2- ADHESIÓ A LES CONDICIONS GENERALS

GUITARD sol·licita als Usuaris que llegeixin atentament aquest document, així com el establert en la política de privadesa de la Plataforma (incloent-hi l’ús de les cookies que detalla la seva política de cookies), i l’ús de la Plataforma i dels serveis que aquesta ofereix (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). En tot cas, l’accés a la Plataforma i/o l’ús dels serveis que aquesta ofereix, impliquen l’adhesió plena i sense reserves als Termes i Condicions.

Per l’anterior, en accedir a la Plataforma, l’Usuari declara haver llegit i entès l’establert en els Termes i Condicions, i accepta complir-los sense reserves.

En registrar-se en la Plataforma, l’Usuari declara conèixer els Termes i Condicions, els accepta i consent quedar vinculat pels mateixos de manera idèntica, amb caràcter general, a que si els hagués acceptat de manera manuscrita.

En el cas que un potencial Usuari no estigui d’acord amb qualsevol qüestió establerta en els Termes i Condicions, aquest no haurà de fer cap ús de la Plataforma ni dels serveis que aquesta ofereix.

3- RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

GUITARD es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions.

 

 

Per tant, sense perjudici que GUITARD pugui informar d’aquests canvis als Usuaris per, entre d’altres, notificacions mitjançant correu electrònic, aquesta recomana als Usuaris que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4- PROPIETAT INTEL·LECTUAL, PROPIETAT INDUSTRIAL, I DRETS I POSICIONS D’ANÀLEG CONTINGUT ECONÒMIC, I LLICÈNCIA D’ÚS

Definició del terme “continguts”

Quan en els Termes i Condicions es fa referència a “continguts”, es fa referència a tots els continguts que conformen la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix, entesos com tals, entre d’altres, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació, així com els signes distintius, els textos, els mapes, les fotografies, els vídeos, les dades, les bases de dades i altres continguts que es mostren a la Plataforma.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts facilitats per GUITARD

Els continguts publicats i facilitats per GUITARD, són objecte de drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic quina titularitat pertany a GUITARD o a tercers que li han concedit les llicencies o autoritzacions corresponents. Així, l’ús de la Plataforma i dels serveis que aquesta ofereix, no confereixen als Usuaris cap titularitat ni dret d’ús amb relació als continguts esmentats (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), llevat que GUITARD o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti ho autoritzin, ja sigui indicant-ho o permetent-ho expressament en relació a continguts específics o mitjançant el previ atorgament de llicències o autoritzacions formalitzades per escrit.

En conseqüència, GUITARD es reserva la facultat d’utilitzar marques d’aigua, dispositius tecnològics i/o altres mitjans que permetin el rastreig i/o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en qualsevol cas, GUITARD es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que infringeixin els citats drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

En cas que qualsevol Usuari consideri que algun dels indicats continguts vulnera drets o posicions jurídiques propis i/o de tercers, ho pot notificar a GUITARD mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte indicada a l’apartat “Objecte”, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

5- ÚS DE LA PLATAFORMA

L’Usuari declara disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se mitjançant els Termes i Condicions, que manifesta entendre i acceptar en la seva totalitat. Els menors de 18 anys, no obstant, atès que no poden ser legalment titulars de mitjans de pagament, només podran fer ús del Servei d’Adquisició, en aquells supòsits que els seus pares o tutors legals supervisin la seva activitat i es facin responsables dels aspectes que s’indiquen en els Termes i Condicions, especialment pel que fa a l’eventual ús fraudulent dels títols de pagament, i a la política de privadesa.

En accedir a la Web i gaudir de la Plataforma i dels serveis que aquesta ofereix, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no limitatiu, al següent:

(a) La Web i la Plataforma, i utilitzar els serveis que aquesta ofereix, d’acord amb els Termes i Condicions, així com d’acord amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe i els bons costums.

(b) No contravenir els drets de propietat, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i altres drets i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de GUITARD, dels seus proveïdors i/o d’altres tercers.

(c) No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat de la Web i de la Plataforma ni dels serveis que aquesta ofereix, dels seus usos normals tal i com es defineixen en els Termes i Condicions.

(d) No difondre cap dada, informació i/o altre contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal de la Web, la Plataforma i/o els serveis que aquesta ofereix, o interrompre i/o disminuir el flux normal de comunicacions.

(e) No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En cas que GUITARD pogués advertir que l’Usuari està realitzant comandes falses o fraudulentes, aquesta es reserva el dret d’informar a les autoritats pertinents i als proveïdors dels Productes de què es tracti, i d’iniciar les accions legals que consideri adients, sense perjudici d’altres accions legals que puguin correspondre a GUITARD i/o als proveïdors dels Productes i/o a altres tercers que puguin resultar afectats.

Així, en general, els Usuaris han d’utilitzar la Web, la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix adequadament, i no han de fer-ho per realitzar activitats il·legals que, entre d’altres, constitueixin un delicte, atemptin contra drets d’altres persones físiques o jurídiques, o infringeixin de qualsevol altra manera qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

6- SERVEI D’ADQUISICIÓ DE PRODUCTES A GUITARD

6.1 Procediment de contractació i moment de perfecció del contracte de compravenda

 

D’acord amb l’establert en la legislació andorrana vigent en matèria de contractació en l’espai digital i de protecció dels consumidors, GUITARD informa als Usuaris, respecte a la venda de Productes efectuada per GUITARD, es tracti de Productes propis o de Productes proveïts per tercers, que:

  1. Els tràmits per a subscriure el contracte de compravenda dels Productes són, de forma consecutiva, els següents:

(a) L’Usuari haurà de seleccionar l’opció de “Comprar” que aparegui en la visualització del Producte que desitgi adquirir.

(b) En cas que sigui el primer cop que un Usuari adquireix un Producte, aquest haurà de donar-se d’alta, tot i creant un compte, per al qual haurà de seguir les indicacions que rebi, les quals inclouran que l’Usuari faciliti les dades personals sol·licitades durant el procés (com ara, a títol d’exemple, nom i cognoms, adreça de correu electrònic i determinació d’una contrasenya), i accepti expressament els Termes i Condicions, després del qual s’activarà el seu compte. Un cop activat el seu compte, l’Usuari disposarà de la informació relativa a aquest en el perfil del seu compte, a banda que GUITARD li remetrà també un correu electrònic per a la confirmació definitiva de l’activació del seu compte. Si aquesta confirmació per correu electrònic no es produeix en el termini 3 dies a comptar del moment de la creació del compte, aquest es bloquejarà automàticament.

Durant la creació del seu compte, l’Usuari també podrà preestablir el mitjà de pagament, d’entre els oferts, que desitgi utilitzar de manera recurrent per a realitzar les seves compres, el qual podrà modificar sempre que així ho desitgi. En tot cas, l’Usuari disposarà de mitjans per dur a terme modificacions en les dades i la informació que consti al seu compte.

En registrar el mitjà de pagament, l’Usuari declara ser el titular de la targeta associada al pagament i que la mateixa és vàlida i es troba vigent i sota el teu control. Així mateix declara que aquest no consta en cap llista negra d’una entitat bancària.

L’ús d’una targeta que no sigui de la titularitat de l’Usuari es considerarà ús fraudulent, sent l’Usuari el responsable enfront del titular de la targeta, i enfront de tercers, de les conseqüències derivades del mateix i garantint la indemnitat de GUITARD en aquest sentit.

(c) A continuació, l’Usuari haurà de seguir les indicacions que se li facilitin per completar la compra, el qual inclourà, previ a procedir al pagament, una visualització de l’Ordre de Compra, denominada “resultat de la compra”, amb el preu degudament desglossat de conformitat amb el requerit per la legislació vigent en cada moment. Al respecte, totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat que tinguin els proveïdors finals dels Productes de què es tracti.

(d) Acte seguit, l’Usuari haurà de comprovar l’exactitud de la informació de l’Ordre de Compra i les dades de la seva comanda i, si hi està d’acord, finalment haurà de seleccionar l’opció “Pagar” i posteriorment l’opció “Autoritzar Pagament”.

El preu, quan el servei contractat tingui un cost per a l’Usuari, es pagarà exclusivament pels mitjans de pagament oferts per GUITARD.

El pagament es realitzarà a través d’un servei de pagament en línia al qual redirigirà la mateixa Plataforma un cop completats tots els passos i que l’Usuari hagi seleccionat l’opció “Autoritzar Pagament”.

El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit serà directament proporcionat per l’entitat emissora i, en el seu cas, l’entitat de crèdit corresponent. El càrrec a la targeta de crèdit i/o dèbit de l’Usuari serà simultani a l’enviament de la Confirmació de Compra.

GUITARD no recull ni coneix o pot conèixer en cap mesura, ni emmagatzema en el dispositiu de l’Usuari, les dades de la seva targeta, sinó que serà el mateix Proveïdor del Servei de Pagament (el PSP “Redsys”, amb el qual es treballa conjuntament des de tots els bancs del Principat d’Andorra i que compta amb totes les garanties exigibles a l’efecte) qui recollirà i emmagatzemarà de forma segura les dades de la targeta de pagament de l’Usuari per tal d’evitar-li introduir-les cada vegada que l’Usuari vulgui autoritzar un pagament. És per això que GUITARD queda exclòs de tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i les dades proporcionades per l’Usuari amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit quan dites vulneracions escapin del seu control, en la mesura en que el tractament de la dita informació i dades no es trobi exclusivament sota el control de GUITARD.

Quan l’import d’una compra sigui carregat de forma fraudulenta o indegudament, utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre i quan s’hagi procedit a l’anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o de l’entitat de crèdit responsable de la targeta de crèdit i/o dèbit, i en el seu cas les assegurances relatives a la targeta de què es tracti. En aquest cas, les corresponents anotacions d’endeutament i reemborsament als comptes de GUITARD i del titular s’efectuaran amb la major brevetat. No obstant això, si la compra l’hagués, efectivament, realitzat el titular de la targeta de crèdit i/o dèbit i, per tant, aquest hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, l’Usuari quedarà obligat davant GUITARD al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

(e) Un cop el pagament s’hagi realitzat amb èxit i el Client rebi la Confirmació de Compra per correu electrònic, s’entendrà formalitzat el contracte de compravenda del Producte de què es tracti. Tant la Confirmació de compra com la factura, que en tot cas serà emesa per GUITARD i simplificada, estaran a disposició del Client en el seu compte a la Plataforma. GUITARD podrà enviar la factura per correu electrònic quan així ho requereixi l’Usuari.

(f) La Compra pot ser enviada a l’adreça que el Client especifiqui o bé recollida a les instal·lacions de GUITARD a l’adreça Carrer Isabelle Sandy, 4, AD700, Escaldes-Engordany – (Principat d’Andorra) dins el termini de preparació del Producte establert degudament a la Confirmació de Compra. GUITARD li enviarà un correu electrònic i/o SMS avisant al Client que el Producte ja ha estat entregat al servei de missatgeria o bé que ja està disponible per recollir el Producte a les instal·lacions de GUITARD, així com els horaris d’obertura del mateix.

En atenció a la tipologia dels Productes oferts en la Plataforma per GUITARD, i de conformitat amb l’establert a l’article 57.b de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç, així com als reglaments que la desenvolupen i l’eventual normativa que sigui d’aplicació en cada moment, l’Usuari no podrà exercir el dret de desistiment, atès que els Productes per la seva naturalesa, no poden ser restituïts o poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

(g) El contracte de compravenda (és a dir, els diferents documents que el conformen, com ara, entre d’altres possibles, els Termes i Condicions, l’Ordre de Compra, la Confirmació de Compra i la factura) podrà estar formalitzat en català, espanyol, francès o anglès, segons l’idioma seleccionat pel Client. Això no obstant, la factura s’emetrà sempre en català.

(h) Les despeses de condicionament, embalatge i enviament, si s’escau, dels Productes adquirits, així com, en el seu cas, els impostos que siguin d’aplicació, seran a càrrec del Client, qui haurà de pagar-los juntament amb els preus dels Productes.

Els dits imports s’indicaran clarament en la Plataforma i seran inclosos en el total a liquidar pel Client tant en el moment d’efectuar l’Ordre de Compra com en la Confirmació de Compra.

  1. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de compravenda seran arxivats per GUITARD durant 5 anys, podent ésser reenviats per correu electrònic al Client, prèvia petició per escrit d’aquest, dirigida a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat “Objecte” durant el referit termini de 5 anys, i sempre prèvia autenticació del Client en tant que interessat en aquestes dades.
  2. La informació continguda en la Plataforma, en general, no és constitutiva d’una oferta de venda per part de GUITARD, sinó una invitació a l’Usuari per a fer ús dels productes i/o serveis oferts per la Plataforma i adquirir, en el seu cas, Productes.

No existirà cap contracte de compravenda entre GUITARD i el Client en relació amb cap Producte fins que l’Ordre de Compra hagi estat expressament acceptada per GUITARD, mitjançant l’enviament de la Confirmació de Compra i s’hagi realitzat el pagament correctament. Per tant, es recorda que la formalització del contracte de compravenda entre GUITARD i el Client es produirà únicament quan GUITARD enviï al Client la Confirmació de Compra i s’hagi realitzat el pagament correctament.

En cas que l’Ordre de Compra no sigui acceptada per GUITARD, i s’hagués carregat algun import al Client, aquest li serà immediatament reintegrat en la seva totalitat sense cap recàrrec.

  1. Els Usuaris poden eliminar el seu compte en qualsevol moment, sol·licitant-ho a GUITARD pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “Objecte” d’aquest document.

6.2. Comunicacions

Tota comunicació entre el Client i GUITARD relativa a una Ordre de Compra determinada podrà realitzar-se, pel que fa a GUITARD, pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “Objecte”, i pel que fa als Usuaris, pels mitjans de comunicació que en el seu cas hagin indicat en activar el seu compte.

6.3. Reclamacions

El Client podrà presentar les seves reclamacions a GUITARD pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “Objecte”. Així mateix, el Client podrà presentar les seves reclamacions a la Unitat de Comerç i Consum del Govern d’Andorra mitjançant el formulari que trobarà en aquest link http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf.

Dit formulari haurà de presentar-se presencialment a l’edifici del Prat del Rull situat al Camí de la Grau, 4a planta, AD500 Andorra la Vella.

6.4. Responsabilitat

Llevat que es disposi expressament el contrari en la legislació vigent en cada moment que resulti d’aplicació, la responsabilitat en relació amb qualsevol Producte adquirit a la Plataforma es limitarà al preu de compra del referit producte, i en cap cas GUITARD respondrà pels eventuals danys indirectes causats a l’Usuari, ni del lucre cessant.

Tanmateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.

 

 

6.5. Força major

En casos de força major, GUITARD no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions, i especialment, del retard en l’entrega d’un Producte.

Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de GUITARD, dels eventuals tercers proveïdors de Productes i/o dels Usuaris, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, els incidents a la xarxa de comunicacions, el funcionament defectuós o les carències que hi pugui haver en el sistema operatiu o en el maquinari del dispositiu de l’Usuari, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels Productes, tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions de GUITARD i/o dels tercers proveïdors que afectin als Productes, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

7- NEWSLETTERS

En cas de ser un Usuari registrat, si accedeix al seu compte, disposa d’un apartat anomenat “Subscripcions a Newsletters” que li permet gestionar la seva alta o baixa en llistes de distribució d’informació comercial relacionada amb els Productes. En donar-se d’alta a les Newsletters, l’Usuari consent expressament l’enviament d’aquesta informació comercial i, en qualsevol cas, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment mitjançant el seu compte, o clicant en el enllaç que a tal efecte apareix al peu de cada newsletter.

8- DRET D’EXCLUSIÓ

GUITARD es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal l’accés a la Web, i per tant a la Plataforma i als serveis que aquesta ofereix, als Usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat de GUITARD és sense dret a cap indemnització per danys i perjudicis per part dels Usuaris i sense perjudici de les eventuals accions legals que GUITARD pugui iniciar en contra d’aquests.

9- ELIMINACIÓ DE COMPTE D’USUARI

Els Usuaris poden eliminar el seu compte en qualsevol moment, sol·licitant-ho a GUITARD pels mitjans de contacte indicats en el següent enllaç: comunicacio@grupokanalla.com

10- RESPONSABILITAT

10.1. Responsabilitat dels Usuaris

Els usuaris utilitzaran la Web, la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix sota la seva sencera i única responsabilitat.

Tots els dispositius i sistemes operatius, entre d’altres mitjans tecnològics, que els Usuaris utilitzin per a accedir a la Web, la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix, són de la seva exclusiva responsabilitat. Per tant, és responsabilitat dels Usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir els seus propis dispositius, sistemes operatius i similars de, entre d’altres, la contaminació per eventuals programaris maliciosos.

Les operacions que es realitzin des del compte d’un Usuari s’entendran executades per aquest, per la qual cosa, en general, no podran ser revocades. En cas de pèrdua del dispositiu en el qual l’Usuari estigui, o pugui sospitar que estigui, registrat en la Plataforma, l’Usuari és responsable de notificar immediatament a GUITARD la dita pèrdua a través dels mitjans de comunicació indicats en l’apartat «Objecte», per tal què GUITARD pugui forçar la desvinculació del compte de l’Usuari amb qualsevol dispositiu que es trobi vinculat en el moment en el qual GUITARD doni curs a la sol·licitud de l’Usuari, i eliminar així el risc que tercers puguin adquirir Productes en el nom de l’Usuari utilitzant el dispositiu extraviat.

GUITARD podrà permetre la connexió amb altres aplicacions de tercers descarregades en el dispositiu de l’Usuari. En aquests casos, l’Usuari i/o el proveïdor de l’aplicació del tercer són els únics responsables del funcionament d’aquestes aplicacions, i de la utilització de les mateixes segons els termes i condicions establerts pel tercer titular d’aquest programari.

10.2. Responsabilitat de GUITARD

GUITARD no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de:

– La indisponiblitat de la Web, la Plataforma i/o els serveis que aquesta ofereix per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

– La manca de precisió de les estimacions que la Plataforma fa a partir de les dades que li proporciona el proveïdor del servei, quan aquestes dades no siguin suficientment precises o el dit proveïdor no les subministri amb la freqüència acordada.

– Programes informàtics, programaris maliciosos o altres elements que s’escapin del seu control.

– Informació, dades i/o altres continguts que es mostrin en la Plataforma i hagin estat facilitats a GUITARD per tercers.

– Pèrdues d’informació motivades per la sostracció, pèrdua o avaria del dispositiu de l’Usuari que s’utilitzi per accedir a la Plataforma.

– Les infraccions i/o els incompliments que hagi comès l’Usuari, amb caràcter extern a la Web i a la Plataforma.

Així mateix, la Plataforma pot incloure enllaços, directoris o fins i tot eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a altres llocs web (d’ara endavant, conjuntament “Llocs Enllaçats” i individualment “Lloc Enllaçat”), com ara llocs web de tercers proveïdors de Productes. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés als Llocs Enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a GUITARD de qualsevol responsabilitat sobre, entre d’altres, eventuals vulneracions de drets o posicions jurídiques de tercers, la disponibilitat tècnica dels Llocs Enllaçats, la qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i altres continguts facilitats en aquests, i la qualitat i/o eventual manca de conformitat i/o no subministrament i/o garantia dels Productes adquirits mitjançant aquests. Al respecte, si l’Usuari considera que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, i/o que ofereix informació i/o Productes sense les suficients garanties, pot comunicar-ho a GUITARD per a que aquesta pugui valorar i analitzar el supòsit de què es tracti, sense que cap d’aquestes comunicacions comporti per a GUITARD l’obligació de retirar el dit enllaç.

GUITARD pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a la Web, i per tant a la Plataforma i els serveis que aquesta ofereix, en cas que aquesta no pugui o simplement no vulgui seguir explotant la Plataforma; en aquests casos, l’accés dels Usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap tipus de responsabilitat a GUITARD.

Així mateix, GUITARD es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als Usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altre contingut a la Plataforma, per actualitzar o corregir errors o inexactituds, així com d’actualitzar la Web i dur a termes tasques relatives al manteniment d’aquesta.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació aplicable, en cas que, malgrat l’anterior limitació de responsabilitat, GUITARD fos eventualment considerada responsable per danys i perjudicis, la responsabilitat de GUITARD es limitarà a danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En casos de força major, GUITARD no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions. Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de GUITARD, dels eventuals tercers proveïdors de Productes i/o dels Usuaris, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels Productes, tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions de GUITARD i/o dels tercers proveïdors que afectin als Productes, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

En tot cas, GUITARD no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels Usuaris.

11- CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS PER PART DE GUITARD

L’Usuari accepta que GUITARD pugui cedir o transferir de qualsevol forma tots o part dels seus drets i obligacions en relació amb l’operació de la Plataforma, inclosos els seus drets i obligacions enfront dels Usuaris, a qualsevol entitat susceptible de poder dur a terme aquesta operació.

En tal cas, el cessionari substituirà a GUITARD i aquesta última quedarà alliberada de totes les seves obligacions amb l’Usuari a partir de la data de la cessió; així, l’Usuari accepta que, de produir-se aquest supòsit, el cessionari es convertirà en el seu proveïdor de la Plataforma a comptar des de la referida data.

 

12- NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna disposició inclosa en els Termes i Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de les disposicions romandran en vigor, sense que quedin afectades per la dita declaració de nul·litat.

13- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els Usuaris es sotmeten a la jurisdicció de l’ordre civil andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un Usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 24 d’octubre del 2021